06.11.2015

Съобщение

ВАЖНО!!!

Във връзка с Решение № 2884 - МИ от 03.11.2015 год. на Централна избирателна комисия относно възникване на пълномощията на общински съветници и последиците от неполагане на клетва по чл. 32, ал. 1 и ал.2 от ЗМСМА, ОИК Вършец уведомява, както следва:

1. Ако общински съветник е възпрепятстван да присъства при полагане на клетва, следва изрично да заяви това с писмено заявление пред общинска избирателна комисия.

2. Пълномощията на общински съветник, който не се е явил и не е подписал клетвен лист на първото заседание на общинския съвет, и не е заявил писмено, че е възпрепятстван да се яви, не възникват.

3. В случаите по т.2 общинската избирателна комисия обявява за избран за общински съветник следващия включен в списък "А" на листата на посочилата го партия, коалиция или местна коалиция кандидат.

При изчерпване на кандидатите, включени в списък "А", се пристъпва към обявяване на кандидатите, включени в списък "Б" на листата на посочилата го партия, коалиция или местна коалиция.

06.11.2015

Съобщение

Във връзка с т.24 от Решение № 2901 - МИ от 05.11.2015 год. на ЦИК ОИК Вършец обявява на интернет страницата си и на таблата за обявяване на решенията на комисията адреса си за кореспонденция за периода след седмия ден от обявяване на резултатите от изборите до следващите общи избори за общински съветници и кметове, както следва:

Адрес за контакт с ОИК Вършец: град Вършец, община Вършец, област Монтана, бул. България № 10, ет.4.

Тел: Председател на ОИК Вършец - 0879 18 81 92 - Петя Петкова

Зам. председател на ОИК Вършец - 0884 05 71 61 - Любен Ставров

Секретар на ОИК Вършец - 0898 70 91 33 - Петър Страхилов

05.11.2015

Съобщение

Със Заповед № РД 20-92/02.11.2015 год. на областния управител на област Монтана на основание чл.32, ал.1 от Закона за администрацията, чл.23, ал.1 от ЗМСМА и Решенията на Общинска избирателна комисия Вършец за избиране на общински съветници, кмет на община и кметове на кметства е свикано първото заседание на новоизбрания общински съвет Вършец. Заседанието ще се проведе на 09.11.2015 год. от 14.30 часа в Градската художествена галерия на град Вършец при следния дневен ред:

1. Полагане на клетва и подписване на клетвен лист от новоизбраните общински съветници и кметове по чл. 32 от ЗМСМА.

2. Откриване на първото заседание от най-възрастния общински съветник.

3. Избор на председател на Общински съвет Вършец.

29.10.2015

Съобщение

Във връзка с изпълнение на чл. 186, ал. 3 от Изборния кодекс и Заповед № 368/24.09.2015 г. на Зам. Кмета на община Вършец е необходимо партиите, коалициите и инициативните комитети в седем дневен срок от изборния ден да премахнат агитационните си материали.

28.10.2015

Публикуване на утвърдените предпечатни образци на бюлетини

Публикуване на утвърдените предпечатни образци на бюлетини за кмет на община Вършец и кмет на кметство Драганица за провеждане на втори тур на изборите за кмет на община и кмет на кметство на 01.11.2015 год., съгласно указания от ЦИК с изх. № МИ-15-1426 от 19.10.2015 г.и Решение № 142/26.10.2015 год. и Решение № 141/26.10.2015 год. от Проток № 31/26.10.2015 год. на ОИК Вършец

 1. Образец на бюлетина - кмет на община Вършец
 2. Образец на бюлетина - кмет на кметство Драганица
25.10.2015

Съобщение

С решение № 132 – МИ/НР от 25.10.2015 г. е обявен края на изборния ден в община Вършец, избирателен район 1212 в 19:30 часа.

22.10.2015

Публикуване на утвърдените предпечатни образци на бюлетини

20.10.2015

Съобщение относно образци на протоколи на СИК съгласно приложения № 81-МИ-х-ОС и № 82 -МИ-х-К и приложението

Във връзка с планираното обучение на членовете на СИК/ПСИК/за Община Вършец на 21.10.2015 г. от 14 до 18 часа, и с оглед разясняване правата на гражданите относно гласуване с бюлетини по видове избори и въз основа на протоколно решение от 18.10.2015 година на ЦИК, предлагаме на вниманието Ви образци от протоколи Приложения № 81-МИ-х-ОС и № 82-МИ-х-К с цел запознаване на участниците в обучението, формиране на мнения и обсъждане на предложения по оформянето им.

Приложение № 81-МИ-х-ОС

Приложение № 82-МИ-х-К

16.10.2015

Съобщение

ОИК – Вършец с Решение № 110/15.10.2015 г. е определила избирателна секция за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднение в придвижването, както и тези по чл. 10, ал. 1 от ИК, както следва:

Избирателна секция

Телефон за връзка

121200003, гр. Вършец,

Читалище „Христо Ботев“

ул. Република № 94

09527/ 21–47; заявки се приемат в изборния ден

 

Заявки за помощ в Общинска администрация – Вършец на тел. 09527/31-30 и 09527/21-47

15.10.2015

Съобщение

ОИК Вършец съобщава, че на 21.10.2015 г. в Градската художествена галерия ще се проведе обучение на СИК/ПСИК в изборен район 1212, община Вършец.

Начален час на обучението:

 1. От 14:00 часа – от секция № 12 до секция № 17 включително
 2. От 15:00 часа – от секция № 7 до секция № 11 включително
 3. От 16:00 часа – от секция № 1 до секция № 6 включително
07.10.2015

Съобщение

Списъкът на упълномощените представители на партиите и коалициите за публикуване от ОИК Вършец на интернет страницата на комисията, се съставя във формата и съдържанието съобразно Приложения № 2 към Решение № 1552 – МИ/28.08.2015 г. на ЦИК.

01.10.2015

Съобщение

Във връзка с решение № 2363 – МИ от 26.09.2015 г. на ЦИК и писмо изх. № МИ – 15-1060 / 30.09.2015 г. на ЦИК, насрочвам заседание на ОИК Вършец на 01.10.2015 г. в 10:00 часа, в заседателната зала на Общинска администрация – Вършец.

Заседанието ще протече при следния дневен ред: одобряване на графичния файл с образци на бюлетините, съгласно правомощията на комисията по чл. 87, ал. 1, т. 9, предложение първо.

Председател на ОИК Вършец

Петя Иванова

30.09.2015

Съобщение

ОИК Вършец определя следния прием на документи - заявления за регистрация на застъпници и публикуване на списъка на представителите на партии и коалиции до 23.10.2015 г., както следва:

Всеки календарен ден от  09.00 часа до 17.00 часа.

На 23.10.2015 г. от 09.00 часа до 18.00 часа

26.09.2015

Съобщение

Съгласно Решение № 2113 – МИ/11.09.2015 год. на ЦИК, застъпници се регистрират в съответната Общинска избирателна комисия до изборния ден чрез Заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 68 – МИ от изборните книжа), подадено до 23 октомври 2015 год. – един ден преди изборния ден. Заявлението се подписва от представляващия партията или коалицията или от изрично упълномощено от тях лице. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно.

Към заявлението задължително се представя списък по образец на хартиен носител в един екземпляр (Приложение № 68 – МИ от изборните книжа) и на технически носител в електронен вид excel формат. Списъкът се подписва от представляващия/те или от упълномощено/и от него/тях лице/е.

Общинска избирателна комисия Вършец приема решение за регистрация и издава удостоверение на регистрираните застъпници в един екземпляр, по образец (Приложение № 72 – МИ от изборните книжа). Застъпниците се легитимират с издаденото удостоверение за периода от регистрирането им до обявяването на резултатите от изборите, съответно втория тур на избор за кмет, където такъв е произведен, а в изборния ден и с утвърдения отличителен знак.

Заместващите застъпници се регистрират в съответната ОИК до изборния ден чрез предложение по образец ( Приложение № 69 – МИ от изборните книжа). С Решението си ОИК регистрира заместващия застъпник и заличава регистрацията на заместения застъпник. ОИК издава удостоверение на регистрирания заместващ застъпник.

Общинска избирателна комисия Вършец води публичен регистър на застъпниците по кандидатски листи, който публикува на интернет страницата си ( Приложение № 71 – МИ от изборните книжа).

 

26.09.2015

Съобщение

Във връзка с писмо Изх. № МИ – 15 – 938/25.09.2015 год. на Централна избирателна комисия София до всички ОИК, ОИК Вършец

УТВЪРЖДАВА следния график 24 часови дежурства на състава на ОИК – Вършец, за периода до започване на отпечатване на бюлетините, както следва:

 

 

 

 

№по ред

Дата и час

Име, презиме, фамилия

Телефон

1

26.09.2015г-10.00-24.00

Калин Ангелов Найденов

0886 62 86 40

2

 

Игнат Николов Добрев

0886 26 04 47

1

27.09.2015г-00.00-24.00

Красимир Найденов Костов

0879 00 16 59

2

 

Любен Димитров Ставров

0884 05 71 61

1

28.09.2015г.-00.00-24.00

Миланка Кръстева Николова

0878 25 55 67

2

 

Митка Кунова Алексиева

0889 70 60 19

1

29.09.2015г.-00.00-24.00

Петя Валентинова Иванова

0879 18 81 92

2

 

Петър Страхилов Петров

0898 70 91 33

1

30.09.2015г.-00.00-24.00

Милена Велиславова Ангелова

0878 48 89 13

2

 

Албена Георгиева Петрова

0878 26 48 71

1

01.10.2015г.-00.00-24.00

Петя Валентинова Иванова

0879 18 81 92

2

 

Василка Георгиева Дамянова

0877 21 14 12

1

02.10.2015г.-00.00-24.00

Петър Страхилов Петров

0898 70 91 33

2

 

Калин Ангелов Найденов

0886 62 86 40

 

 

 

 

 

19.09.2015

Съобщение

На 23.09.2015 г. /сряда/, от 14:00 ч., в заседателната зала на Общинска администрация - Вършец, с адрес: бул. България 10, етаж 4, ОИК Вършец ще проведе жрибий за определяне на поредните номера на партиите и коалициите в бюлетините за гласуване за общински съветници и за кметове на 25.10.2015 г. в многомандатен изборен район 1212 – община Вършец.

Тегленето на жребия се извършва публично и на него могат да присъстват представителите на партиите, коалициите, регистрираните от тях кандидати за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. и представители на средствата за масово осведомяване.

 

16.09.2015

Съобщение

ОИК – Вършец указва на представителите на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети,че при подаване на предложенията за регистрация на кандидатски листи е необходимо да приложат и копие от личната карта или личния паспорт на всеки кандидат. След извършване на проверката ОИК - Вършец връща на приносителя копията от документите за самоличност на кандидатите, включени в съответната кандидатска листа.

16.09.2015

Съобщение

ОИК - Вършец указва на представителите на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, че при подаване на предложенията за регистрация на кандидатски листи е необходимо да приложат списък с данни за всяка заявена за регистрация кандидатска листа в електронен вид в EXСEL формат, съгласно РЕШЕНИЕ № 2000-МИ/08.09.2015 на ЦИК.

Списъкът съдържа следните колони:

- номер по ред;

- ЕГН;

- собствено име;

- бащино име;

- фамилно име;

- наименованието (абревиатурата) на партията или коалицията, заявила за регистрация съответната кандидатската листа или инициативен комитет, когато кандидатът е заявен за регистрация като независим;

- общината, където е заявен за регистрация кандидата;

- населеното място, където е заявен за регистрация кандидата (колоната се попълва само за кандидатите за кмет на кметство).

Крайният срок за приемане на документи за регистрация на кандидатски листи е 22 септември 2015г., 17:00 ч.

14.09.2015

Съобщение

При регистрацията на кандидатите в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. не се изисква представяне на свидетелство за съдимост от кандидатите. В този смисъл е и Решение № 1632-МИ от 31 август 2015 г. на ЦИК.

Проверката на кандидатите се извършва служебно от ЦИК съгласно Решение № 2000-МИ от 8 септември 2015 г. на ЦИК. 

14.09.2015

Съобщение

Регистрациите на кандидатските листи се извършват след регистрациите на патиите, коалициите, инициативните комитети и местните коалиции за участие в изборите за общински съветници и кметове до 22.09.2015 г. 

Регистрация на кандидатски листи по предложение от партии, коалиции и местни коалиции.

Кандидатските листи се регистрират от ОИК  след представяне на писмено предложение от партия, коалиция или местна коалиция, съдържащо имената, единния граждански номер (личен номер) и постоянния адрес (настоящ адрес) или адрес на пребиваване (за кандидатите граждани на държава - членка на Европейския съюз) на кандидатите за общински съветници и/или за кметове (Приложение № 58-МИ от изборните книжа, приети с Решение № 1512-МИ от 04.08.2015 г. на ЦИК, обнародвани в „Държавен вестник", бр. 61 от 11.08.2015 г.). За всеки един избор: кандидат за кмет на община, кандидати за общински съветници и кандидати за кметове на кметства, като може да се подават за тях едно предложение, като се изброяват всички кандидати за всички кметства. Т.Е. 1 бр. Приложение № 58-МИ се попълва за кандидат за кмет на община, 1 бр. Приложение № 58-МИ се попълва за кандидати за общински съветници и 1 бр. Приложение № 58-МИ се попълва, като се изброяват всички кандидати за кметове на кметства. Предложението се подписва от представляващия/те партията или представляващия/те коалицията лице/а или от изрично упълномощено/и лице/а. Към предложението се прилагат следните документи:

а) заявление от всеки кандидат за общински съветник или за кмет, че е съгласен да бъде регистриран от посочилата го партия, коалиция или местна коалиция (Приложение № 62-МИ от изборните книжа);

б) декларация по образец от всеки кандидат за общински съветник или за кмет, че отговаря на условията по чл. 413, ал. 1, 2, 3 и 4 от ИК (Приложение № 63-МИ от изборните книжа);

в) декларация по образец от всеки кандидат-български гражданин за общински съветник или за кмет по чл.414, ал.1,т.4 във връзка с чл.397, ал.1 от ИК (Приложение № 64-МИ от изборните книжа);

г) декларация по образец от всеки кандидат за общински съветник, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, който не е български гражданин по чл. 414, ал.1, т.4, т. 6 и т.7 във връзка с чл.397, ал.2 от ИК (Приложение № 65-МИ от изборните книжа);

д) кандидатът по предходната буква „г" представя удостоверение от компетентните органи на държавата членка, на която е гражданин, че не е лишен от правото да бъде избиран и че на тези органи не им е известно да съществува такова лишаване от права. В случай че кандидатът не може да представи удостоверението, в декларацията по буква „г" декларира, че не е лишен от правото да бъде избиран в държавата членка, на която е гражданин;

е) пълномощно на лицето/ата, упълномощено/и да представлява/т партията, коалицията или местната коалиция пред ОИК, в случаите, когато предложението е подписано и/или документите се подават от упълномощено/и лице/а.

10.09.2015

Съобщение

Определяне на работно време на ОИК – Вършец за прием на документи за регистрация на кандидатите за общински съветници и за кметове, предложени от партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети  от 15.09.2015 г. до 22.09.2015 г. включително, всеки календарен ден от 09.00 ч. до 17.00 ч.

08.09.2015

Съобщение

Документи за регистрация на партии, местни коалиции, коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. и за провеждането на референдум се приемат всеки ден, включително в събота и неделя до 13.09.2015 г. от 09:00 часа до 17:00 часа, а на 14.09.2015 г. от 09:00 часа до 18:00 часа.

Граждани се приемат всеки ден от 09:00 часа до 17:00 ч.

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

всички решения